E-shop spoločnosti K-system
Neviete si rady? Potrebujete poradiť? Volajte +421 45 694 03 40

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre zmluvy na diaľku uzavreté prostredníctvom internetového obchodu

Kontaktné údaje predávajúceho:

K-system, spol. s r.o., 

 • so sídlom SNP 2780/170, 965 01 Žiar nad Hronom, 
 • IČO: 31 623 387, 
 • spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vl. č.: 2490/S 
 • daňové identifikačné číslo: SK2020479857
 • tel.: 045/6940340
 • e-mail: eshop@ksystem.eu

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát SOI, P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj: Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, web: https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi.

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre zmluvy na diaľku uzavreté prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „VOP na diaľku“) sa vzťahujú na zmluvy uzavreté spoločnosťou K-system, spol. s r.o., so sídlom SNP 2780/170, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31 623 387, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vl. č.: 2490/S (ďalej len „K-system, spol. s r.o.“ alebo „predávajúci“) ako predávajúcim podľa § 2 písm. b) zák. č. 250/2007 Z. z. a spotrebiteľom podľa § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
 2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 3. Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.
 4. Tieto VOP na diaľku sa vzťahujú výhradne na zmluvy uzavreté na diaľku podľa § 2 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), ktoré boli uzavreté prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho na adrese kzaluzie.sk 
 5. Zmluvou uzavretou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 6. Predávajúci a spotrebiteľ sa v zmluve môžu od týchto VOP na diaľku odchýliť. V takom prípade má ustanovenie zmluvy prednosť pred ustanoveniami týchto VOP na diaľku.
 7. Tieto VOP na diaľku v platnom znení v deň uzatvorenia zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

II. Uzavieranie zmlúv

 1. Tieto VOP na diaľku sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. 
 2. V rámci internetového obchodu predávajúceho sa zmluva uzatvára vytvorením objednávky, v rámci ktorej spotrebiteľ uvedie, o aký tovar má záujem a spôsob doručenia spotrebiteľovi.
 3. Cez internetový obchod nie je možné uzavrieť zmluvu, ktorej predmetom je montáž alebo iná inštalácia výrobku.
 4. Kúpna zmluva je uzavretá až zaplatením celej kúpnej ceny a všetkých ďalších nákladov podľa kúpnej zmluvy. Pred týmto momentom zmluva medzi spotrebiteľom a predávajúcim nevzniká.

III. Obsah zmlúv

 1. Ak v zmluve nie je dohodnuté inak, je dodacia lehota 60 30 dní odo dňa, keď spotrebiteľ zaplatí celú kúpnu cenu a ďalšie náklady podľa zmluvy (30 dní odo dňa uzavretia zmluvy).
 2. Ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný prevziať tovar na prevádzke predávajúceho, je spotrebiteľ povinný tovar prevziať do 10 dní od oznámenia, že tovar je pripravený na prevzatie.
 3. Ak sa doručovaný tovar vráti predávajúcemu preto, že spotrebiteľ ho neprevzal, je spotrebiteľ povinný tovar prevziať do 10 dní od oznámenia predávajúceho, na ktorej prevádzke si môže tovar prevziať.
 4. Ak sa spotrebiteľ omešká s prevzatím tovaru o viac ako 30 dní, môže predávajúci od zmluvy odstúpiť.

IV. Reklamácie

 1. Reklamáciu je možné uplatniť prostredníctvom e-mailovej správy na adresu reklamacie@ksystem.eu
 2. V reklamácii spotrebiteľ uvedie
  1. označenie zmluvy / objednávky, ktorou nadobudol predmet reklamácie
  2. presný opis reklamovanej závady
  3. názov predmetu podľa zmluvy / objednávky, na ktorom sa vyskytla vada
  4. meno a priezvisko spotrebiteľa
 3. Spotrebiteľ je povinný doručiť predmet reklamácie predávajúcemu do sídla spoločnosti alebo do najbližšej prevádzky. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť až dňom prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.
 4. Lehota na vybavenie reklamácie nesmie presiahnuť 30 dní.
 5. Priamo v reklamácii môže spotrebiteľ uviesť, aké právo zo zodpovednosti predávajúceho za vady uplatňuje. Ak spotrebiteľ neuvedie uplatňované právo v reklamácii, uvedie ho po uplatnení reklamácie. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa o uplatňovanom práve predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie.
 6. Sťažnosti a podnety môže spotrebiteľ uplatniť e-mailom na adrese reklamacie@ksystem.eu
 7. Spotrebiteľ môže na reklamáciu použiť aj vzorový formulár, ktorý tvorí prílohu č. 4 týchto VOP na diaľku

V. Poučenie o zodpovednosti predávajúceho

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

VI. Alternatívne riešenie sporov

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 3. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 4. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebiteľa podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada.
 5. Návrh musí obsahovať
  1. meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
  2. presné označenie predávajúceho,
  3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
  4. označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
  5. dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
  6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z.
 6. K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
 7. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 391/2015 Z. z. a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov a tiež tvorí prílohu č. 1 týchto VOP na diaľku..
 8. Alternatívne riešenie sporu sa začína dňom doručenia úplného návrhu subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 9. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je okrem osôb uvedených v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky aj orgán alternatívneho riešenia sporov: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát SOI, P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj: Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, web: https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi.

VII. Riešenie sporov online

 1. Na riešenie sporov medzi spotrebiteľom a predávajúcim je možné využiť aj platformu RSO na stránke:  ec.europa.eu/consumers/odr.

VIII. Právo na odstúpenie od zmluvy na dodávku tovaru

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy, na ktorú sa vzťahujú tieto VOP na diaľku bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní, ak predmetom zmluvy nie je tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar vyrobený na mieru a tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa. (Nie je možné odstúpiť od zmlúv, ktorých predmetom je dodanie tovaru rozmerovo upraveného podľa požiadaviek spotrebiteľa, najmä strihané lanká alebo narezaná sieťovina.)
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď spotrebiteľ alebo spotrebiteľom určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, alebo ak sa tovary podľa jednej zmluvy dodávajú oddelene, po 14 dňoch odo dňa keď spotrebiteľ alebo spotrebiteľom určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.
 3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný informovať predajcu o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese K-system, spol. s r.o., so sídlom SNP 2780/170, 965 01 Žiar nad Hronom, alebo e-mailom na reklamacie@ksystem.eu tel.: 045/6940340  Na tento účel môže spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto VOP na diaľku.
 4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 5. Po odstúpení od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpna cena vrátane nákladov na doručenie tovaru spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predajca ponúka. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri svojej platbe, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 6. Platba za zakúpený tovar bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predajcu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
 7. Spotrebiteľ je povinný tovar zaslať späť alebo ho priniesť na adresu predajcu alebo odovzdať v najbližšej prevádzke predajcu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
 8. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Spotrebiteľ znáša aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 9. Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
   

IX. Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy pri nedodaní tovaru

 1. Ak predávajúci nedodá tovar podľa zmluvy ani do 30 dní po uplynutí dodacej lehoty, je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 2. Spotrebiteľ je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak mu predávajúci oznámi, že pre prevádzkové dôvody nebude schopný tovar doručiť v dodacej lehote.

X. Výnimky z práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 1. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

XI. Cena a platobné podmienky

 1. Cena je určená objednávkou vytvorenou v internetovom obchode predávajúceho.
 2. Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.
 3. Spotrebiteľ je musí uhradiť celú cenu podľa objednávky vrátane akýchkoľvek nákladov, inak zmluva nevzniká.
 4. Predávajúcemu neplynie lehota na plnenie až do momentu úhrady celej ceny a iných nákladov podľa objednávky zo strany spotrebiteľa.

XII. Faktúra

 1. Faktúry doručí predávajúci spotrebiteľovi elektronicky.
 2. Dodatočná zmena fakturačných údajov nie je možná.

XIII. Termín plnenia

 1. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi plnenie v lehote uvedenej v zmluve inak v súlade s týmito VOP na diaľku.
 2. V prípade, že spotrebiteľ zaviní omeškanie s vyzdvihnutím predmetu plnenia napriek tomu, že predávajúci bol pripravený zmluvné plnenie poskytnúť, a predmetom zmluvného plnenia je hnuteľná vec, je predávajúci oprávnený na riziko spotrebiteľa predmet uskladniť vo vlastných alebo cudzích priestoroch. O tejto skutočnosti predávajúci informuje spotrebiteľa do 5 dní odo dňa uskladnenia a písomne ho vyzve na prevzatie plnenia. Ak spotrebiteľ plnenie neprevezme ani v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy, je spotrebiteľ povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok za uskladnenie podľa § 614 ods. 5 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka vo výške 12 € (vrátane DPH).
 3. V prípade nezaplatenia poplatku za uskladnenie sa predávajúci môže dožadovať jeho úhrady v súdnom konaní.


XIV. Nebezpečenstvo vzniku škody

 1. Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete plnenia prechádza na spotrebiteľa prevzatím spotrebiteľom. Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete plnenia prechádza na spotrebiteľa aj ak sa dostane do omeškania s prevzatím plnenia.

XV. Záruka za akosť

 1. Ak zmluva neurčuje inak je záručná doba 24 mesiacov.
 2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia plnenia, alebo dňom, keď sa spotrebiteľ dostal do omeškania s prevzatím plnenia.
 3. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré boli na predmete plnenia spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu, s ktorým bol spotrebiteľ preukázateľne oboznámený.

XVI. Záverečné ustanovenia

 1. V prípade ak bude medzi spotrebiteľom a predávajúcim potrebné doručovať nejaké písomnosti, doručuje sa táto písomnosť a na adresu zmluvnej strany uvedenú v zmluve a to prednostne na elektronickú adresu, dokiaľ nie je zmena adresy druhej zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje, písomne oznámená. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti ako nedoručená, predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia zásielky zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje.
 2. Žiadna zmluvná strana nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku nepredvídateľnej vyššej moci a nezavinene, ako vojna, teroristický čin, nepredvídateľné pandemické a epidemické následky, škodlivé následky počasia alebo opatrenia vlád.
 3. Tieto VOP na diaľku boli prijaté a vzťahujú sa na zmluvy odo dňa 1. 11. 2021.
   

Ke stažení

Typ Názov Veľkosť Stiahnuť
Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
261,8 KiB
Formulár - Odstúpenie od zmluvy
83,6 KiB
Chat