E-shop spoločnosti K-system
Neviete si rady? Potrebujete poradiť? Volajte +421 45 694 03 40

NOVINKA: náhradné diely a príslušenstvo vám teraz môžeme doručiť aj prostredníctvom Zásielkovne.

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.kzaluzie.sk a súčasne výrobcom je spoločnosť:

I.

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.kzaluzie.sk (ďalej aj „webové sídlo“)a súčasne výrobcom je spoločnosť:

K-system, spol. s r.o.

SNP 2780/170

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 31 623 387

DIČ: SK2020479857

Kontakt:

 

Oddelenie Reklamácie:       

 

(ďalej aj ,,spoločnosť“, „predávajúci“)

Informácie o spoločnosti nájdete TU.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné odo dňa ich podpisu konateľom spoločnosti.

II.

Kódex správania

 1. Strategickým zámerom spoločnosti je „Dodávať zákazníkom kvalitné produkty a služby, ktoré zvyšujú kvalitu bývania“
 2. Uvedomujúc si význam kvality, pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu, ako kľúčového ukazovateľa úrovne našej spoločnosti, zvyšovania a zlepšovania úrovne riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa vedenie spoločnosti pri vývoji, výrobe, predaji, tovaru zaväzuje:
 • a)    zamerať sa na zákazníka za účelom dosiahnutia, aby sa značka K-system stala nielen prvou, známou, ale aj obľúbenou a vyhľadávanou značkou kvalitnej tieniacej techniky,
 • b)    vybudovať a udržiavať integrovaný manažérsky systém a zabezpečiť trvalé zlepšovanie jeho efektívnosti,
 • c)    zabezpečiť a presadzovať všetky povinnosti vyplývajúce z právnych  a iných požiadaviek,
 • d)    k snahe o nepretržité zlepšovanie výkonnosti a efektívnosti riadenia procesov,
 • e)    uplatňovať prevenciu ako jeden z nástrojov zlepšovania kvality procesov, environmentálneho správania sa a predchádzania prevádzkovým nehodám, ktorých dôsledky by mohli mať negatívny dopad na zdravie zamestnancov  a iných osôb,
 • f)     systematickým vzdelávaním podporovať osobný a profesijný rast zamestnancov,
 • g)    vytvárať podmienky pre bezpečné, nezávadné a zdravie neohrozujúce pracovné prostredie a prijímať opatrenia k znižovaniu možných rizík a  zdolávaniu mimoriadnych udalostí za účelom ich odstránenia,
 • h)    trvale zlepšovať pracovné postupy a pracovné podmienky našich zamestnancov tak, aby bol minimalizovaný ich negatívny dopad na životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
 • i)      zabezpečiť a presadzovať požiadavky ochrany životného prostredia a bezpečnosti a  ochrany zdravia pri práci u našich zmluvných partnerov a uprednostňovať takých zmluvných partnerov, ktorí uplatňujú rovnaké princípy,
 • j)      úspech našej firmy v konkurenčnom boji závisí od spoločného úsilia nás všetkých.

 

III.

Sortiment tovaru

Predávajúci ako prevádzkovateľ webového sídla, ponúka na webovom sídle ponúka na predaj žalúzie a siete proti hmyzu vyrobené na mieru, akciové produkty, doplnky, náhradné diely a výrobky výrobcu K-system, spol. s r.o. a výrobcu VELUX SLOVENSKO spol. s r.o..

 

IV.

Objednanie tovaru a uzatvorenie zmluvy

 1. Uzatvorením zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať tovar bližšie špecifikovaný v objednávke, kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar kúpnu cenu.
 2. Elektronická objednávka tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom webového sídla predávajúceho, a to s registráciou alebo bez registrácie kupujúceho na webovom sídle predávajúceho.
 3. Podmienkou na platnosť elektronickej objednávky tovaru kupujúcim, je výber tovaru a vyplnenie údajov o:
 • a)      spôsobe dopravy, dodania tovaru,
 • b)      spôsobe platby,
 • c)      vyplnenie osobných údajov kupujúceho,
 • d)     potvrdenie objednávky.
 1. K uzatvoreniu zmluvy dochádza odoslaním objednávky kupujúcim a potvrdením objednávky predávajúcim.
 2. Na platnosť zmluvy sa vyžaduje zaplatenie preddavku kupujúcim za tovar bližšie špecifikovaný v objednávke. Preddavok je kupujúci povinný uhradiť v celkovej cene objednaného tovaru.
 3. V prípade, ak sa kupujúci rozhodne stornovať objednávku, ktorá ešte nebola potvrdená predávajúcim, je povinný predávajúceho bezodkladne oboznámiť o tejto skutočnosti, a to formou žiadosti o zrušenie objednávky, zaslanej na e-mail: eshop@ksystem.eu . Kupujúci si toto právo môže uplatniť najneskôr však do začatia výrobného procesu objednávky, pričom túto skutočnosť je kupujúci povinný zistiť telefonicky u výrobcu.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku kedykoľvek, pričom je povinný o tejto skutočnosti vhodným spôsobom upovedomiť kupujúceho.

V.

Cena za tovar

 1. Cena za tovar uvedená na webovom sídle predávajúceho je uvádzaná s DPH (ďalej aj „cena“), avšak ceny uvádzané pri jednotlivých druhoch tovarov v sebe nezahŕňajú náklady na dopravu a dodanie tovaru. Spôsob dodania tovaru, si kupujúci určí pri elektronickej objednávke, pričom náklady na dodanie tovaru kupujúcemu sú v tejto časti uvedené.
 2. Spôsob úhrady ceny kupujúcim, ktoré akceptuje predávajúci sú nasledovné:
 • a)    platba online cez elektronické bankovníctvo,
 • b)    platba online prostredníctvom platobnej karty,
 • c)    platba prostredníctvom doručeného „Podkladu k úhrade“.
 1. V prípade dodania tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti, faktúra tvorí súčasť dodávky. V prípade osobného odberu, je faktúra a doklad o zaplatení odovzdaný ihneď pri prevzatí tovaru na predajni predávajúceho.
 2. Pri akciovom tovare, akcia platí do vyčerpania zásob, pokiaľ pri konkrétnych výrobkoch nie je uvedené inak.
 3. Pri tovare   na ktorý je uvedená akákoľvek akcia, zvýhodnená cena, zľava alebo bonus, alebo je pri tovare, kde je uvedená ,,doprava zdarma“, nie je možné aplikovať žiadnu inú zľavu, bonus, akciovú cenu či inú výhodu. Akcie, zľavy, bonusy alebo zvýhodnené ceny nie je možné medzi sebou kumulovať ani v prípade že je tovar v omeškaní.

VI.

Záručná doba na tovar

 1. Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak) a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) je kupujúci povinný starostlivo uschovať a v prípade reklamácie tovaru povinný predložiť predávajúcemu. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadne ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu. V prípade výmeny tovaru za nový tovar začína plynúť záručná doba na nový tovar nanovo, od jeho prevzatia.
 2. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 3. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku za vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho zaniká aj neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, mechanickým poškodením tovaru kupujúcim, neodbornou inštaláciou tovaru, neodbornou montážou tovaru, resp. jeho používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu.
 4. Predávajúci nezodpovedá za nesúlad farieb tovaru dodaného a objednaného, ak bol nesúlad farieb spôsobený zobrazovacím zariadením kupujúceho v čase objednania tovaru (napr. monitor, tlačiareň). Táto skutočnosť nie je predmetom reklamácie a reklamácie tohto typu nebudú braté na zreteľ. Rovnako tak nie je dôvodom na reklamáciu mierne šikmý chod pri vyťahovaní (pri interiérových horizontálnych žalúziách),  pokiaľ je tento sklon v rámci tolerancie uvádzanej výrobcom.
 5. Predávajúci poskytuje kupujúcemu na webovom sídle predávajúceho 3 vzorky farebného vzorkovníka, za poplatok uvedený pri vzorkovníku, ktorý slúži na presné určenie farby požadovaného výrobku. V prípade, ak si kupujúci nevyžiada od predávajúceho farebný vzorkovník, reklamácia tovaru z dôvodu nesúladu farieb bude predávajúcim zamietnutá.

VII.

Dodacia doba

 1. Dodacia doba na tovar je uvedená pri každom konkrétnom tovare a začína plynúť od zaplatenia preddavku kúpnej ceny na účet predávajúceho. Do tohto času sa nezapočítava čas prepravy.
 2. V závislosti na druhu výberu dopravy sa môže dodávka predĺžiť o čas prepravy (avšak nie o viac ako 3 pracovné dni). Dodacia doba sa môže predĺžiť na základe nepredvídaných okolností, ako zlyhanie dopravy, výpadok materiálov na objednaný tovar, vypredania zásob, vypredania akciového tovaru apod. V prípade predĺženia dodania tovaru, sa  predávajúci zaväzuje vhodným spôsobom oboznámiť kupujúceho o dôvodoch predĺženia, ako aj o termíne dodacej doby.
 3. Kupujúci má právo v prípade predĺženia dodacej doby, od zmluvy odstúpiť.  Toto právo musí uplatniť bezodkladne (najneskôr do doby, kedy mu bude oznámený nový termín dodania) a písomne potvrdiť do 3 dní odo dňa ústneho oznámenia, v opačnom prípade zodpovedá za škodu spôsobenú predávajúcemu. V prípade objednania akciového tovaru, si predávajúci vyhradzuje právo nedodania tovaru z dôvodu vypredania zásob, v takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie preddavku. Stav možnosti „do vypredania zásob“ je vyznačený na akciovom tovare alebo akciovom letáku a je tiež možné overiť si aktuálny stav zásob tohto tovaru telefonicky na čísle 045/6726050.
 4. Ak si objednávateľ objedná väčšie množstvo tovarov, budú mu dodané v jednej zásielke, pričom ich dodacia doba bude zodpovedať produktu s najdlhšou dodacou dobou.

VIII.

Doprava

 1. Doprava tovaru kupujúcemu je spoplatnená osobitne. Rozvoz tovaru predávajúci realizuje prostredníctvom prepravných spoločností. Kupujúci je povinný zásielku prekontrolovať. V prípade, že zásielka nie je poškodená, zaväzuje sa túto prevziať. V prípade bezdôvodného odopretia prevzatia alebo iného zmarenia doručenia zásielky sa kupujúci zaväzuje nahradiť všetky náklady spojené s opätovným doručením. Ak je obal tovaru poškodený, kupujúci je povinný skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade poškodenia tovaru, túto skutočnosť napíše do poznámky v dodacom liste a bezodkladne to oznámi oddeleniu reklamácie. Následne pri riešení reklamácie je kupujúci povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť.
 2. Pokiaľ je po rozbalení tovar poškodený inak (ide o výrobnú vadu), je kupujúci povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť oddeleniu reklamácie.
 3. Vady, spôsobené mechanickým poškodením, prevádzkovateľ neakceptuje, pokiaľ nie sú zapísané v preberacom protokole.

 

IX.

Osobný odber tovaru

 1. Osobný odber tovaru je možný v Štúdiách tieniacej techniky, zriaďovaných prevádzkovateľom v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Košiciach a v Žiari nad Hronom. 
 2. Osobný odber tovaru je možný v pracovnej dobe, ktorá je uvedená pri kontaktoch na webovom sídle prevádzkovateľa. Spôsob dodania „Osobný odber“, kupujúci musí nahlásiť už pri objednávke. Pri osobnom odbere tovaru , predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené vlastnou prepravou, apod.

X.

Ustanovenia o odstúpení od zmluvy

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru nezhotoveného na mieru (t.j. dodaní náhradných dielov), bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom prevzatia tovaru kupujúcim, alebo ním poverenou osobou.
 2. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, nakoľko sa nejedná o sériovo vyrábaný tovar, ale o tovar zhotovený podľa špecifických požiadaviek konkrétneho kupujúceho.
 3. Kupujúci má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru značky VELUX,  do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru, za predpokladu, že obal ako aj tovar, bude v čase vrátenia kompletný, neotvorený a nepoškodený a pod. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom prevzatia tovaru kupujúcim, alebo ním poverenou osobou.
 4. V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim, je kupujúci povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim, kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu. Pre prípad, že kupujúci odošle tovar predávajúcemu s tým, že náklady má zaplatiť adresát zásielky (predávajúci), si predávajúci vyhradzuje právo náklady spojené s vrátením tovaru odpočítať od preddavku zaplatenom kupujúcim.  
 6. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, v zmysle prílohy č. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, ktorý je zverejnený aj na webovom sídle.

XI.

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, IČO, DIČ, DIČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 3. Tieto informácie sú nutné pre identifikáciu kupujúceho. Predávajúci ich používa k realizácii a zaúčtovaniu platby za nakúpený tovar, na správnu distribúciu tovaru a pri komunikácii s kupujúcim. Predajcovi umožňujú uskutočniť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť dňový doklad, poprípade identifikovať platbu kupujúceho uskutočnenú bankovým prevodom. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri.
 4. Údaje kupujúceho nie sú poskytované žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca predávajúceho nevyhnutná, na riadne vybavenie objednávky kupujúceho. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie mena kupujúceho) a doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo pre vybavenie konkrétnej objednávky kupujúceho. Databázu údajov prevádzkovateľ nepredáva, neprenajíma ani inak neposkytuje žiadnej tretej strane.
 5. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky kupujúceho, ktorá poskytuje predávajúcemu jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby s menom, prípadne číslom účtu potrebné pre identifikáciu správnej platby a v prípade potreby pre jej vrátenie. V žiadnom prípade sa predávajúci nedozvie žiadne ďalšie informácie, ako prihlasovacie údaje alebo zostatok na účte kupujúceho.

XII.

Alternatívne riešenie sporov

 1. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení sporov (ďalej aj „zákon o alternatívnom riešení sporov“), ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.
 2. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je v zmysle zákona o alternatívnom riešení sporov Slovenská obchodná inšpekcia.
 3. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 4. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len "návrh") Slovenskej obchodnej inšpekcii, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 5. Predávajúci a kupujúci, sú povinný poskytnúť súčinnosť Slovenskej obchodnej inšpekcii pri alternatívnom riešení sporu. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša predávajúci a kupujúci samostatne bez možnosti ich náhrady.
 6. Ďalšie práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, pri alternatívnom riešení sporu, sa spravujú ustanoveniami zákona o alternatívnom riešení sporov.

 

V Žiari nad Hronom dňa 28. 1. 2016
Miroslav Kúdela
riaditeľ spoločnosti

 

Prílohy:

 

Ke stažení

Typ Názov Veľkosť Stiahnuť
Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
261,8 KiB
Formulár - Odstúpenie od zmluvy
83,6 KiB